LG Mobile

手机IMEI查看方法: 1、开机后拨号*#06#; 2、开机后在设置-关于手机中查看; 3、手机背面标签、包装盒标签; 4、关机后长按开机键、音量上下键,同时按住。

查询
查询结果
手机型号 LMG710N
手机颜色 BK
IMEI 356315090737109
SN 805KPSL0073710
CSN LG0000929870338
生产日期 2018-05-09
出厂日期 2018-05-14
运营商简称 SKT
运营商 SK TELECOM
国家 KR/Republic of Korea(大韩民国)
区域 Korea(韩国)
CPU类型 QCT
最新KDZ版本号 No KDZ Fireware
KDZ发布时间 无KDZ
KDZ文件名
安卓版本
KDZ文件大小
KDZ下载地址 请登陆
刷机教程 http://www.lgbbs.com/thread-8-1-1.html
更新内容 无信息